Niezalogowany [ logowanie ]
Subskrybuj kanał ATOM Kanał ATOM

Autor wpisu: Jakub, dodany: 10.03.2012 17:51, tagi: php/mysql

Paginacja to przypisywanie liczb do kolejnych wyświetlanych stron. Może posłużyć jako numeracja listy użytkowników, produktów lub zdjęć. Znacznie zwiększa czytelność strony oraz sprawia, że jest ona bardziej przyjazna użytkownikowi. Aby uniknąć niejasności, pokażę strukturę bazy danych na której będziemy pracować w dalszej części artykułu (maksymalnie uproszczona):

12345create table data(     id int auto_increment,     value varchar(120),     primary key(id) )

Na początku musimy połączyć się z bazą danych. W tym celu posłużymy się biblioteką PDO, która jest niemal wymogiem przy dzisiejszych standardach. Jeżeli masz z tym styczność pierwszy raz, zalecam zajrzeć do manuala.

1234// laczenie z baza danych $db = new PDO('mysql:host=dbhost;dbname=dbname', 'dbuser', 'dbpass'); // wlaczamy raportowanie bledow $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

Następnie musimy zliczyć ilość wszystkich wierszy w naszej bazie danych, za pomocą zapytania oraz jego przetworzeniu:

1$countData = $db->query("SELECT count(*) FROM data")->fetchColumn();

Przyszła kolej na zdefiniowanie kilku niezbędnych zmiennych. Ilość wyników na pojedynczej stronie:

1$results = 5;

Liczba wszystkich stron, na które rozdzielane będą wyniki z bazy danych. Otrzymujemy to dzięki podzieleniu wszystkich wyników, poprzez ilość wyników na pojedynczej stronie oraz zaokrągleniu wyniku w górę. Aby to ułatwić, użyjemy funkcji ceil:

1$pages = ceil($countData/$results);

Numer strony na której się znajdujemy, będzie pobierany z parametru GET o nazwie page. Jeżeli adres nie będzie go zawierał, będzie to oznaczać iż znajdujemy się na pierwszej stronie.

1$page = isset($_GET['page']) ? $_GET['page'] : 1;

Te zmienne posłużą nam przy tworzeniu linków do przedniej i następnej strony:

12$next = $page + 1; $back = $page - 1;

Troszkę matematyki, a mianowicie wiersz od którego zapytanie ma zacząć pobierać wyniki:

1$start = $page * $results - $results;

Wreszcie główne zapytanie, w którym podajemy powyższe parametry $start oraz $results:

1$getData = $db->query("SELECT * FROM data LIMIT $start, $results")->fetchAll();

Wyniki wyświetlamy za pomocą pętli foreach:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: zleek, dodany: 08.03.2012 09:24, tagi: zend_framework, php

Podczas przygotowywania formularzy z wykorzystaniem Zend_Form zachodzi czasami konieczność przekazania do formularza zmiennej lub zmiennych, które będą warunkowały odpowiednie wygenerowanie formularza. Przykładem może tutaj być przedstawienie innego formularza dla kobiety i innego dla mężczyzny. Powstaje wówczas konieczność “poinformowania” formularza o płci użytkownika. Stworzenie jakiejś dodatkowej metody i wywołanie jej na instancji formularza nie przyniesie zamierzonego [...]

Autor wpisu: Marek, dodany: 06.03.2012 21:56, tagi: zend_framework

W poprzednim wpisie przedstawiłem podstawy przesyłania pliku na serwer przy pomocy Zend Framework. Czas zagłębić się bardziej w to zagadnienie.

Kolejnym przypadkiem, którym się zajmę jest rozbudowa formularza o pole tekstowe przechowujące opcjonalną nową nazwę dla wysyłanego pliku.

Skoro możemy zmienić nazwę pliku, użyty poprzednio walidator Zend_Validate_File_NotExists() już nie spełni swojej roli, bo możemy przesłać plik o takiej samej nazwie jak w katalogu docelowym, o ile podamy w formularzu nową nazwę (którą de facto musimy również zweryfikować).

A więc użyjemy własnego walidatora, który będzie dziedziczył po wcześniej wspomnianym, wprowadzając dodatkowe sprawdzanie dla nowej nazwy pliku. Walidator umieszczam w katalogu /library/My/Validate/File/

require_once 'Zend/Validate/File/NotExists.php';

class My_Validate_File_NotExists extends Zend_Validate_File_NotExists {

  /**     
   * @var string nowa nazwa dla pliku     
   */
   protected $_newName = null;

  public function __construct($directory = array(), $newName = null) {
    $this->_newName = $newName;
    parent::__construct($directory);
  }

  public function isValid($value, $file = null) {
    // ustawienie nowej nazwy pliku, jeśli podana
    if (!empty($this->_newName)) {
      $fileName = isset($file['name']) ? $file['name'] : $value;
      $file['name'] = $this->_newName . '.' . pathinfo($fileName, PATHINFO_EXTENSION);
    }
    parent::isValid($value, $file);
  }

}

Co tu się dzieje? Dzięki dziedziczeniu i w myśl zasady DRY nasz walidator jest bardzo prosty. W konstruktorze przekazujemy do niego nową nazwę pliku i wywołujemy konstruktor klasy rodzica. Metoda isValid() to serce naszej klasy. Sprawdzamy w niej czy została ustawiona nowa nazwa dla pliku. Jeśli tak, modyfikujemy nazwę przetrzymywaną w tablicy $file, dodając do niej rozszerzenie przesłanego pliku (które wyciągamy przy pomocy funkcji pathinfo()). Tak zmodyfikowane dane poddajemy walidacji klasy Zend_Validate_File_NotExists.

Przejdźmy do klasy formularza:

class Application_Form_Rename extends Zend_Form {

  public function init() {
    $this->setMethod('post');

    $newName = new Zend_Form_Element_Text('newname');
    $newName->setLabel('Zmień nazwę pliku:')
        ->addFilters(array('StringTrim', 'StripTags'));

    $file = new Zend_Form_Element_File('filename');
    $file->addPrefixPath('My_Validate', '/My/Validate', 'validate')
        ->setLabel('Plik:')
        ->setRequired()
        ->setDestination(APPLICATION_PATH . '/../public/uploads')
        ->addValidator('Size', true, 1048576)
        ->addValidator('Extension', false, 'pdf');

    $submit = new Zend_Form_Element_Submit('submit');
    $submit->setLabel('Wyślij')
        ->setIgnore(true);

    $this->addElements(array($newName, $file, $submit));
  }

  public function addRenameValidator($newName) {
    $destination = $this->filename->getDestination();
    if (!empty($newName)) {
      $this->filename->addFilter('Rename', array(
        'target' => $destination . DIRECTORY_SEPARATOR . $newName . '.'
        . pathinfo($this->filename->getFileName(), PATHINFO_EXTENSION),
        'overwrite' => false));
    }
    $this->filename->addValidator(new My_Validate_File_NotExists($destination, $newName));
  }
}

W metodzie init(), inicjującej pola formularza, dodajemy obiekt Zend_Form_Element_Text, który będzie odpowiadał za kontrolkę nowej nazwy pliku. Dalej na obiekcie $file wywołujemy metodę addPrefixPath(), która pomoże później znaleźć klasę naszego walidatora. Kolejna metoda addRenameValidator() dodaje filtr Zend_Filter_File_Rename(), który zmieni nazwę przesyłanego pliku na nową (o ile ją podaliśmy). Dalej dodajemy do obiektu $filename  walidator My_Validate_File_NotExists(), przekazując mu nową nazwę dla pliku.

Przyjrzyjmy się teraz kontrolerowi:

public function renameAction() {
    $form = new Application_Form_Rename();
    $form->setAction($this->view->url());
    if ($this->getRequest()->isPost()) {
      $data = $this->getRequest()->getPost();
      $form->addRenameValidator($data['newname']);
      if ($form->isValid($data)) {
        if (!$form->filename->receive()) {  //odbieramy plik
          throw new Zend_Exception('Wystąpił błąd przy odbieraniu pliku!');
        }
        $db = new Application_Model_DbTable_File();
        $db->insertRenamed($form->getValues());
        $this->view->msg = 'Plik został pomyślnie zapisany';
      } else {
        $this->view->msg = 'Wystąpił błąd!';
      }
    }
    $this->view->form = $form;
  }

Akcja rename naszego kontrolera bardzo przypomina akcję index z poprzedniego wpisu. Z tym, że:

 • przed sprawdzeniem poprawności danych przesłanych z formularza, wywołujemy metodę addRenameValidator(), podając jej nową nazwę pliku (co prowadzi do dodania wyżej opisanego walidatora)
 • jeśli wystąpił błąd podczas odbierania pliku, wyrzucamy wyjątek
 • jeśli plik został prawidłowo przesłany na serwer, zapisujemy dane do bazy

Został jeszcze model:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: Marek, dodany: 06.03.2012 21:55, tagi: zend_framework

zf

Wygenerowany formularz z mojego poprzedniego wpisu wygląda tak:

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="/zf/test/public/index/rename">
<dl class="zend_form">
 <dt id="newname-label"><label for="newname" class="optional">Zmień nazwę pliku:</label></dt>
 <dd id="newname-element"><input type="text" name="newname" id="newname" value=""></dd>
 <dt id="filename-label"><label for="filename" class="required">Plik:</label></dt>
 <dd>
  <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="8388608" id="MAX_FILE_SIZE">
  <input type="file" name="filename" id="filename">
 </dd>
 <dt id="submit-label">&#160;</dt>
 <dd id="submit-element">
  <input type="submit" name="submit" id="submit" value="Wyślij"></dd>
</dl>
</form>

Zend Framework podczas generowania formularzy stosuje domyślnie tagi dl, dd, dt. Ja jednak wolę przechowywać elementy formularza w tabeli. Poniżej przedstawiam kod, który chciałbym uzyskać:

<form enctype="multipart/form-data" method="post" action="/zf/test/public/index/rename">
<table>
 <tr>
  <th colspan="2">Wyślij plik</th>
 </tr>
 <tr>
  <td id="newname-label"><label for="newname">Zmień nazwę pliku:</label></td>
  <td><input type="text" name="newname" id="newname" value=""></td>
 </tr>
 <tr>
  <td id="filename-label"><label for="filename">Plik:</label></td>
  <td>
   <input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="8388608" id="MAX_FILE_SIZE" />
   <input type="file" name="filename" id="filename" />
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td colspan="2"><input type="submit" name="submit" id="submit" value="Wyślij"></td>
 </tr>
</table>
</form>

Jak zatem wygenerować formularz w Zend Framework, tak aby jego elementy były zawarte w tabeli? Do tego oczywiście służą dekoratory.

Zmodyfikuję jeszcze tylko formularz dodając do niego opis:

$this->setDescription('Wyślij plik');

Po dodaniu elementów do formularza:

$this->addElements(array($newName, $file, $submit));

Ustawmy mu dekoratory:

// dekoratory formularza
$this->setDecorators(array(
  array('Description', array('tag' => 'th', 'colspan' => 2)),
  array(array('tr' => 'HtmlTag'), array('tag' => 'tr')),
  'FormElements',
  array('HtmlTag', array('tag' => 'table')),
  'Form'
));

Nasz opis będzie znajdował się wewnątrz znaczników th. Po opisie zostaną wygenerowane elementy formularza, które razem z opisem zostaną zawarte w znaczniku table, a ten zostanie otoczony znacznikiem form.

Tutaj jedna uwaga. Dekoratory dodawane są do zmiennej tablicowej _decorators klasy formularza. A więc skoro raz używamy HtmlTag, będzie on użyty jako klucz w tablicy __decorators. Jeśli ponownie chcemy użyć tego samego dekoratora, musimy podać unikalny klucz (tutaj: array(‘tr’ => ‘HtmlTag’) )

Dalej ustawmy dekoratory kontrolek:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: Kamil, dodany: 05.03.2012 03:41, tagi: php, apache

Konieczność ograniczania prędkości pobierania plików przez użytkowników raczej nie występuje zbyt często, niemniej jednak warto znać rozwiązanie (które de facto jest proste w implementacji). W niniejszym wpisie pokażę, w jaki sposób samodzielnie napisać kod rozwiązujący problem ograniczania prędkości pobierania zasobów z serwera przy pomocy PHP oraz alternatywne rozwiązanie dla serwerów Apache. Limit prędkości pobierania plików [...]

Autor wpisu: d3ut3r, dodany: 04.03.2012 10:32, tagi: zend_framework, php

Coś dawno nie pisałem, tak dawno że zapomniałem o tym blogu :D ale do rzeczy ponieważ teraz mam trochę czasu wolnego postanowiłem zrobić coś konstruktywnego z dziedziny PHP wybór padł na poznanie jakiegoś frameworka. Kilka godzin przeszukiwania google i zostały 2 do wyboru SYMFONY i ZF. Miałem przyjemność modyfikować w małym zakresie strony oparte zarówno o ZF jak i o SYMFONY więc mam malutkie pojęcie o każdym z nich. Wybór ostatecznie padł na ZF, wraz z nauką ZF chciałbym na łamach tego blogu poprowadzić serię tutoriali na temat ZF a pierwszym z nich będzie utworzenie najprostszego projektu.

1. Przygotowania

Do wykonania poniższych czynności będziemy potrzebować:

 • Środowiska testowego (polecam zainstalowanie pakietu xampp)
 • Paczki z zend framework którą możemy pobrać tutaj(ja pobrałem paczkę Zend Framework 1.11.11 Full)
 • 10 minut wolnego czasu :)

2. Do dzieła

Pierwsze co musimy zrobić to wypakować gdzieś nasz framework sam zdecydowałem się na katalog D:\xampp\ZF. Po wypakowaniu powinniśmy mieć strukturę jak na screenie poniżej.

Następnym krokiem będzie zmiana zmiennej systemowej PATH. Sposób edycji tej zmiennej może być różny na różnych systemach operacyjnych ja opiszę tutaj sposób dla Windows XP:

 1. Klikamy “Mój komputer” prawym przyciskiem myszy
 2. Z menu kontekstowego wybieramy “Właściwości”
 3. Przechodzimy na zakładkę “Zaawansowane”
 4. Klikamy przycisk “Zmienne środowiskowe”
 5. Na liście odnajdujemy zmienną PATH i klikamy dwukrotnie
 6. W nowo otwartym okienku na samym końcu dopisujemy: ;d:\xampp\ZF\bin
 7. Jeżeli do tej pory tego nie zrobiliśmy warto dopisać również ;d:\xampp\php\bin oraz ;d:\xampp\mysql\bin 

Powyższe czynności pozwolą wykonać nam komendy zf, php, mysql z dowolnego miejsca na dysku.

Kolejnym naszym zadaniem będzie zmodyfikowanie pliku php.ini dla mojego pakietu xampp ścieżka do pliku jest następująca: d:\xampp\php\php.ini otwieramy plik za pomocą dowolnego edytora a następnie odnajdujemy linię:

include_path = ".;D:\xampp\php\PEAR"

i zmieniamy ją na:

Czytaj dalej tutaj (rozwija treść wpisu)
Czytaj dalej na blogu autora...

Autor wpisu: batman, dodany: 02.03.2012 11:40, tagi: zend_framework

Ludzie z Twittera odwalili kawał dobrej roboty dostarczając Bootstrap, bibliotekę pozwalającą niewielkim nakładem pracy przygotować dobrze wyglądającą stronę. Wystarczy odpowiednio przygotować kod HTML, aby gotowe reguły CSS ozdobiły stronę i sprawiły, że przestanie wyglądać siermiężnie. Do tego dochodzi bogaty zbiór pluginów JavaScript z powodzeniem uzupełniający niezastąpione jQuery UI.

Jakiś czas temu zabrałem się za tworzenie uniwersalnej aplikacji opartej o Zend Framework, mającej na celu ułatwienie tworzenie prostych szablonowych stron. Pierwszym usprawnieniem jakie do tej aplikacji dodałem, są formularze ostylowane przy pomocy wspomnianego Bootstrapa. Jedyne co należy zrobić, to dołączyć do projektu odpowiednie pliki CSS i JavaScript oraz dziedziczyć w klasie formularza po klasie Batman_Form_Horizontal lub Batman_Form_Inline. Pierwsza z nich odpowiada za standardowy formularz, druga za typowy formularz logowania. W tworzonej klasie formularza nie można zapomnieć o wywołaniu z klasy rodzica metody init.

class Application_Form_Book extends Batman_Form_Horizontal
{
  public function init()
  {
    $title = new Zend_Form_Element_Text('title');
    $title->setLabel('Tytuł')
       ->setRequired(true)
       ->addValidator(new Zend_Validate_NotEmpty());

    $submit = new Zend_Form_Element_Submit('btn_save');
    $submit->setLabel('Zapisz')
        ->setIgnore(true);

    $this->addElement($title);
    $this->addElement($submit);

    parent::init();
  }
}

Kod przykładowej aplikacji znajdziecie na GitHubie, a samą aplikację możecie zobaczyć pod adresem http://batman.my.phpcloud.com/universalzf/user/add.

Wszystkie wpisy należą do ich twórców. PHP.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów.